Общо представяне на електронния учебник

Въведение
Инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд. Обзавеждане на биохимична лаборатория. Методи за анализ в биохимична лаборатория

Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд в биохимична лаборатория. Методи за анализ

Раздел I. Молекулен състав на организмите
Качествени реакции за доказване на въглехидрати.

Качествени реакции за доказване на аминокиселини.
Качествено и количествено определяне на белтъци

Тест 2 Молекулен състав на организмите


Необратимо утаяване на белтъци

Обратимо утаяване на белтъци. Диализа

Определяне на изоелектрична точка на белтъци Изолиране и хидролиза на казеин
Свойства на лецитина

Тест 3 Физико-химични свойства на биополимерите

Раздел II. Ензими
Киселинна и ензимна хидролиза на скорбяла
Специфичност на ензимното действие
Ход на ензимните реакции във времето
Влияние на температурата върху скоростта на ензимните реакции
Влияние на активатори и инхибитори върху активността на ензимите
Изолиране на инвертаза от хлебни дрожди.

Имобилизиране на ензими

Тест 4 Ензими

Раздел III. Обмяна на веществата и енергията
Разграждане на глюкоза при анаеробни условия, алкохолна ферментация

Раздел IV. Контролиране и регулиране на обменните процеси
Вещества на вторичната обмяна - антибиотици и алкалоиди
Доказване на витамини


Тест 5 Обмяна на веществата и енергията. Контролиране и регулиране на обменните процес

Очаквани резултати от обучението

Използвана литература

Изготвил: Радка Василева

Учител по Биохимия в ПГХВХТ гр. Дупница